Usluga projektiranja

  • Izrada proračuna mehaničke otpornosti i stabilnosti za betonske , zidane i drvene konstrukcije.
  • Izrada armaturnih planaova sa planom pozicija, shemama sječenja i zbirnom rekapitulacijom armature.
  • Izrada etažnih elaborata.
  • Izrada predmjera i troškovnika sa dokaznicama mjera
  • Izrada i proračun potpornih građevina ( betonskih , gabionskih i dr. konstrukcija).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Programski paket

Usluga projektiranja

Login Form